۱۳۹۱ آذر ۱۱, شنبه

فراخوان همبستگی و تجمع و راهپیمایی سراسری سوم دسامبر۲۰۱۲


برای حمایت و همبستگی با جنبش پناهجویی و غیر قانونی ها و خیزش سراسری این پایینترین و بی حقوقترین لایه اجتماعی، که بیش از ۸ ماه است برای دستیابی به حقوق اولیه خود در اعتصاب هستند و خیابانها را اشغال کرده اند، در روز ۳ دسامبر ۲۰۱۲ در هر شهری که هستیم به خیابانها میآییم و شانه به شانه ی آنها این روز را در خیابان ها به سر خواهیم برد. ما آمدن به
خیابان را از آن رو برمی گزینیم که باور داریم حمایت واقعی، همبستگی در عمل است و نیز برای آنکه ما نیز به سهم خود تاکید کنیم که برای فرودستان، «خیابان» تنها مکان واقعی مبارزه است.
در آلمان ،هلند، فنلاند، بلژیک، انگلیس، فرانسه و نیز در استرالیا، پناهجویان و غیر قانونیها در حال مبارزه با این سیستم خارجی ستیز اند، نظامی که خود عامل اصلی این آوارگی ها و بازتولید کننده انسان های «غیر قانونی» است؛ پناهجویان و «غیرقانونی»ها در خیابان های سرد و در شرایطی دشوار در حالی مبارزات خود را پی می گیرند که در سایه تهدید دایمی خشونت های پلیس و یا در معرض حمله گروههای نژاد پرست قرار دارند، همچنانکه به طور مداوم از سوی مقامات رسمی
موردتهدید قرار می گیرند. با همه اینها، آنان به رغم طاقت فرسا بودن شرایط، مبارزه خیابانی خود رابرای ادامه رویارویی مستقیم با این سیستم معیوب و قوانین ضد انسانی آن اماده کرده اند.
جنبش جدید پناهجویان و غیرقانونی ها در اروپا تجربیات بیش ۸ ماه را پشت سر گذاشته است و دراین مدت رشد کرده است و به پناهجویان برخی شهرها و کشورها دیگر نیز الهام بخشیده است. اکنون این جنبش به قدری بزرگ شده است که بتواند وارد فاز جدیدی گردد: به طوری که درمحدوده مرزهای چند کشور جدا از هم محصور نماند. متحد کردن این مبارزات به شکل یک جنبش بین المللی علیه قوانین ضد انسانی ونژادپرستانه ، نیازمند مشارکت و همراهی همه فعالین چپ و وجدان های آگاه است. این جنبش در بنیان خود نبردی است علیه مکانیزم هایی که به طور نظام مند نابرابری، خشونت و تبعیض را بازتولید می کند و لذا پناهجویان و غیر قانونی ها را می آفریند. پس بیایید جزئی از این جنبش باشیم!
وعده ما سوم  دسامبر۲۰۱۲ در خیابان ها