۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

تدارک تظاهرات در دفاع از مبارزات مردم سوریه در مقابل سفارت خانه های رژیم بشار اسد

سرکوب گسترده و وحشیانه مردم توسط رژیم بشار اسد موجب شده است که بر خشم مردم افزوده شود و باورشان به خود، آنها را تا پیروزی در خیابان نگه خواهد داشت.حضور گسترده مردم سوریه , رژیم بشار اسد را سردرگم کرده است و مشاورین و متخصصین سرکوبگر سپاه پاسداران نیز نه تنها نتوانسته اند کمکی به رژیم بشار اسد بنمایند بلکه اوضاع سیاسی سوریه را برای بشار اسد وخیم تر کردند و با عدم شناخت خودشان از روحیات و روانشناسی مردم سوریه و عدم جامعه شناختی مردم سوریه , تصور کردند ظاهرا با کنترل اوضاع به طور موقت در ایران ( که آتش زیر خاکستر است) , حال می توانند نسخه غیر انسانی سرکوب یکسانی را برای مردم سوریه نیز بپیچند. قطعا شکست دولت سوریه شکست نهاد های امنیتی ایران نیز محسوب خواهد شد و به نفع جنبش مبارزاتی مردم ایران خواهد بود. مبارزات مردم سوریه برای مردم ایران آموزه های مهمی به همراه خواهد داشت و روحیه مردم ایران با پیروزی نهایی مردم سوریه افزایش خواهد یافت و به همان نسبت مراکز امنیتی رژیم تضعیف خواهند شد. تداوم مبارزه و افزایش حضور مردم در خیابانها عواملی هستند که نزدیکی پیروزی مردم سوریه را نوید می دهد. بنابراین می توانیم با شعارهایی مثل : 
مرگ بر دیکتاتور , چه سوریه , چه ایران 
بشار اسد جنایت می کند, خامنه ای حمایت می کند
مبارک , بن علی , نوبت سید علی
بن علی ,مبارک , نوبت بشار اسد
و...... تظاهراتهایی را در مقابل سفارتخانه های سوریه سازماندهی کنیم تا مردم سوریه بدانند که از مبارزات آنها حمایت می کنیم و کشتار مردم سوریه توسط سپاه پاسداران را محکوم می کنیم.

نظام جلالیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر