۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

خبر رسیده

مصطفی اسدی در تاریخ ۲۶ تیر در منطقه ای به اسم پایین دره ، محله میدان دهکده المپیک به ضرب چاقو کشته شده است.بسیجی‌ نامبرده در میدان آزادی دیده شده بود که با اسلحه به مردم تیر اندازی می‌ کرده است ، سابقه تجاوز نیز داشته است. پدر نامبرده سرهنگ اسدی از محافظین ریاست جمهوری اسلامی است. منزل آنها درشهرک لاله است . شوهر خواهر نامبرده امیر جعفری صامت از برج سازان سپاه می‌‌باشد.

۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

جهانی‌ بدون دولت ، زندان ، مرز ، فقر، نابرابری ، استبداد و...(بازی وبلاگی چه می خواهیم)

وبلاگ ارتا هرمس , همگان را به یک بازی وبلاگی به نام چه میخواهیم دعوت کرده است . اتفاقا در این شرایط حساس و سرنوشت ساز در تاریخ ایران است که پاسخ به چنین سئوالی وظیفه یکایک انسان‌هایی‌ است که به دنبال تغییرات اساسی‌ و انسانی‌ در ایران و سطح جهان هستند. چرا که ساکنین ایران به دنبال هدفی‌ هستند که اگر بتوانند به این سوال پاسخ دهند آن موقع از مرحله نفی و سلب وارد مرحله ایجابی خواهند شد و یا حداقل دورنمای مطا لبات روشن باشد و مطا لبات را در بین مردم بتوانیم افزایش و عمق دهیم و چه بسا در روند پاسخ به چه می خواهند ، راهی‌ را یابند که بتواند افق جدیدی را روی بشر بگشاید و بتواند زندگی‌ خود و انسان‌های دیگر را مورد تاثیر در جهت تغییرات اساسی و انسانی‌ قرار دهد، همانگونه که اعتراض به تقلب درانتخابات توسط کاندیدا ها در ایران , در انتخابات افغانستان وگامرون نیز طرح گردید ولی‌ به دلیل یکسان نبودن شرایط سیاسی ، اجتمایی‌ و فرهنگی‌ و نبود استبداد ۳۰ ساله در آن کشور‌ها و ... اما باعث نشد متاسفانه در آن کشور‌ها مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کنند و یا امروزه مدل نشستن در خیابان‌ها در ۱۳ آبان اقتباسی است از مبارزات مردم اکراین و...

جهانی‌ را میخواهم که هیچ چیز و هیچ کس در آن مقدس نباشد , چه بسیار کسانی‌ که در طول تاریخ به جرم نادیده گرفتن مقدسات حاکم به آتش کشیده شدند یا خونشان مباح اعلام شده است . تعدادی از مقدسات مانند :
ماه مقدس، سنگ مقدس ، نوشته مقدس ، زبان مقدس ، عکس مقدس ، چاه مقدس ، ساختمان مقدس ، معبد مقدس ، شب مقدس ، روز مقدس ، پرچم مقدس ، کتاب مقدس ، آدم مقدس ، گاو مقدس ، خانه مقدس ، خون مقدس ، خاک مقدس ، نژاد مقدس ، درخت مقدس ، بت مقدس ، کلام مقدس ، نوشته مقدس ، نشان مقدس ، خواب مقدس ، آب مقدس ، دریای مقدس ، کوه مقدس ، نور مقدس ، آتش مقدس ، جای پای مقدس ، پدر مقدس ، مرده مقدس ، مادر مقدس ، سرزمین مقدس ، باران مقدس ، لکه روی دیوار مقدس ، فرمان روای مقدس ، چوب مقدس ، شاه مقدس ، دست مقدس ، صلیب مقدس ، رهبر مقدس , شهر مقدس ، جنگ مقدس ، مکان‌های مقدس ، مسجد مقدس ، کلیسای مقدس ، عدد مقدس ، فرشته مقدس ، هیزم مقدس ، نظام مقدس و ....
و انسانی‌ بر انسانی‌ دیگر فرمان نراند و در آن تعصب و خرافه جایی‌ نداشته باشد. جهانی‌ را می‌خواهم که قانون آن نه توسط حکومتگران بلکه توسط خود مردم تدوین شود آن هم در تشکلات داوطلبانه اجتماعی و شورا‌های خود گردن محلات ، کارخانه ها، ادارات ، دانشگاه‌ها و... که انسانی‌ برده انسانی‌ دیگر نباشد و تمامی‌ دولت‌ها ، حکومت ها،احزاب و پارلمان‌های آن منحل شود و قوانین نه توسط آنها در جهت منافع و امیال شخصی‌ آنها و بر ضرر مردم که وسیله ا ی برای حکومت کردن و برتری انسانی‌ بر انسان‌های دیگر است بلکه قوانین توسط خود مردم آن هم در جهت منافع همگانی و در جهت آرامش و آسایش انسان تدوین شود.
جهانی‌ را می‌خواهم که در آن مرزی نباشد که مین ، پناهنده، مرزبان و زندان داشته باشد.
جهانی‌ را می‌خواهم که مذهب ، پلیس ، ارتش،خاک وطن،ملیت، تعصب، ناموس پرستی‌ و... عواملی نباشند که خون انسان‌ها را بر زمین بریزند.

جهانی‌ را می‌خواهم
بدون جنگ و کشتار
بدون انرژی اتمی
بدون سلاح جنگی
بدون فقر و گرسنگی
بدون دولت های ملی
بدون زندان و زندان بان
بدون مرز و سیم خاردار
بدون ارتش و سربازی
بدون پلیس و نیروی انتظامی
بدون فاصله طبقاتی
بدون شکنجه و اعدام
بدون سرمایه داری و نابرابری
بدون قوانین دولتها
بدون استبداد و دیکتاتوری
بدون امپریالیسم
بدون استثمار و استعمار
بدون شاه ، رهبر و رئیس جمهور
بدون شهروند درجه 1 و 2
بدون نابرابری جنسیتی
بدون پارلمان دولتها
بدون نابرابری ها و تبعیض ها
بدون دین و مذهب
بدون برتری نژادی
جهانی با حقوق شهروندی برابر

نظام جلالی