۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

در همدردی و همبستگی‌ با خانواده‌های اعدام شدگان اخیر

1000739_438124709625963_2128398646_n

در همدردی و همبستگی‌ با خانواده‌های اعدام شدگان اخیر
و سرشار از خشمی مهار نشدنی‌ در خون خواهی‌ جان عزیزانمان
همچنین در برابر یاوه گویانی که در جهت استمرار بقای حاکمیت و در جهت منافع طبقاتی خودشان با افاضات دموکراسی!! و مسالمت جلو!!در کنار حاکمیت قرار میگیرند. آنچه در این نوشتار آمده است ,با توجه به دیالکتیکی که در واقعیت جاری است، بر آن است که با برخی توضیحات و اندیشه ورزی در گستره ی مفاهیم, حق انتخاب به وجود آورد، چراکه در ورای دیدگاه های مختلف یک یقین در مقابل ما است
انقلاب سازماندهی خشم طبقاتی برای طغیان طبقاتی است
روش مبارزاتی چپ رادیکال/ انقلابی در «طغیان گری مستمر» است، عصیان مداوم بر علیه همه ی نمودهای ستمگری مادی و معنوی که اگر این خصلت عصیانگر را از فرد یا تشکلی چپ ، به هر بهانه و با هر توجیهی، سلب کنیم نمی توانیم آن را با عنوان چپ انقلابی شناسایی کنیم. هرکس به هر دلیل از این طغیان همیشگی دست بردارد و درچارچوب یک نظام نابرابر وضدانسانی ساکت و منفعل شود،در ارتباط با این نوشتار، چیزی جز چپ نما نیست.
برای رهایی جامعه به دو عنصر آگاهی و شجاعت نیاز است. آگاهی برای تشخیص راه درست و شجاعت برای گام برداشتن در آن راه. اگر چپ رادیکال ها بتوانند به طور دایم آرامش و آسایش دولت/ طبقه ی مرفه را برهم زنند و در باره ی چرایی و چگونگی این کنشگری، طبقات محروم را به طور گسترده و از نزدیک در جریان بگذرانند، بی شک یک نتیجه ی مشخص حاصل خواهد شد
مبارزه ای طبقاتی/اجتماعی،
مبارز چپ رادیکال ترجیح می‌دهد ازهر موقعیتی برای روشنگری توده ها و زیر سوال بردن نظم حاکم بهره برد,مبارزه و زندگی را به سان دو چهره از یک واقعیت مشترک به هم می آمیزد. هدف را می شناسد و هرگز از یاد نمی برد که هر کنش کوچک و هر کلام، به شرط آنکه با سازماندهی و هدفمند باشد به ثمر می نشیند.در یک کلام کاری میکند تا نظم اجتماعی نابرابر حاکم برجامعه به طور پیوسته مختل شود و نتواند ادامه یابد. کاری میکند که طبقات برتر دریابند که نمی توانند به بهره کشی انسان ها ادامه دهند. هر طور که ممکن است باید سیستم را فلج کند و کارکرد عادی دستگاه دولت را که ابزار دست طبقه ی حاکم است از کار میاندازد. این ها نمودهای مشخص نبرد طبقاتی هستند. نبرد اجتماعی انسان هایی که نمی خواهند به نظم برده وار حاکم تن دردهند
.
اگر کنش به جای کلام تبدیل به معیار گردد، طبیعی است که قضاوت و تصمیم گیری بهتر و آسان تر می شود. کدام نیرو برای سیستم خطر آفرینی می کند و کدام نیرو تلاش می کند از خطر آفرینی برای سیستم بپرهیزد
چپ رادیکال در کنشگری نه تردید می کند و نه راه گم می کند, وقتی بدانیم که بقای نابرابری در گرو نظم است می دانیم که زیر سوال بردن نابرابری نیز با بر هم زدن این نظم میسر است. پس کاری که باید کرد این است که در هرکجا، به هر شکل مصداق ها و نمودهای نظم نابرابر و ضد انسانی حاکم برروابط طبقاتی/اجتماعی را زیر سوال برد. در نتیجه زیربنا و روبنای سیستم یعنی هر دو را با هم باید مورد هدف قرار داد.
اما کنشی که بخواهد این نظم را زیر سوال برد چیست ؟
اینکه در چه مقطعی می‌توان به آن مرحله از آگاهی و شجاعت مجهز شد که هر طور که ممکن است سیستم/دولت/ طبقه ی حاکم را انداخت
. چپ رادیکال انقلابی در این شرایط در جهت سازماندهی به سوی رها سازی کل جامعه تلاش می کند. چنین سازماندهی رهایی بخشی تنها رادیکال می تواند باشد. هر شکل دیگری از مبارزه یا به رهایی بنیادین ره نمی برد و یا محرومان را از بندهای واقعی نجات نخواهد داد..
ستمدیده در مبارزه ی رادیکال انسانیت خویش را باز می جوید. برای یک انسان ستمدیده، هیچ کنشی انسانی تر از مقاومت رادیکال نیست. انرژی نهفته در مبارزه ی رادیکال یگانه شکل بازسازی ضعف های تاریخی محرومین است ,چرک تاریخی و اجتماعی استثمار تنها در مقاومت رادیکال است که بیرون می ریزد و انسان رها شده از بند را با خویش و جامعه آشتی داده و اعتماد به نفس و آرامش را به همه ستمدیدگان باز می گرداند. به این معنی مبارزه ی رادیکال آموزش توده ها برای بدست گرفتن سرنوشت خویش است.
به همین دلیل نیز مبارزه ی رادیکال انتخاب بین بد و بدتر نیست،بهترین انتخاب است.
تمامی کسانی که تحت لوا و دلایل مختلف از اجرا، یا تایید این واقعیت بدیهی شانه خالی می کنند خواسته یا ناخواسته همدستان استثمار گران هستند. هیچ آزادیخواهی به نفی مبارزه ی رادیکال نمی پردازد. آزادی یک جامعه در گرو آزادی محرومترین بخش های آن است.
پس وظیفه ی هر فرد و نیروی چپ انقلابی است که با اتکاء به مفهوم انقلاب،یعنی دگرگون ساختن ساختارهای کهنه ی جامعه در مسیر سازماندهی و عمل فعال شوند. جامعه روزی رنگ آزادی را خواهد دید که نیرو انقلابی با تکیه بر آگاهی، سازماندهی و مبارزه ی رادیکال به صحنه ی تغییر بیایند.
عصر و زمانه ای که در آن بسر می بریم دارای این ویژگی است که انسان ها محکوم به زندگی در چارچوبی می شوند که تغییر نظم حاکم بر آن «ناممکن» جلوه می کند : نظم جهانی، نظم طبقاتی و
دستگاه های آموزشی، تربیتی و تبلیغاتی نظام نابرابر حاکم، نبود شرایط عادلانه برای رشد مادی و معنوی انسان ها را عادی جلوه می دهند. صدها توجیه و توضیح نظری – فلسفی، جامعه شناختی، روانشناختی…- می آورند که نشان دهند ستم طبقاتی، استثمار و یا فقر و گرسنگی میلیون ها نفر در نظم سرمایه داری شرایطی است که به هر حال «نمی تواند نباشد».
سرنوشت تاریخی میلیاردها انسان در دست نهادهایی قرار گرفته است که معتقدند نظم جهانی جز با «مدیریت فقر» میسر نیست، بحث از تقسیم فقر می کنند تا بحث از تقسیم ثروت نشود.
در چنین دنیایی که در آن پستی و رذالت اقلیت سرمایه سالار حاکم به صورت بیرحمانه اعمال می شود , در دنیایی که ظلم و ستم به گونه ای «بدیهی و برنامه ریزی شده» اعمال می شود و سیستم می آموزد که با ادب، رعایتگر قانون، «مسالمت جو» و مدنی باشیم
طغیانگری فکری و عملی با مبارزه ی ضد سیستم رادیکال است که می تواند مسیر درست مقاومت جویی را خفظ کند. مبارزه رادیکال با سیستم. نابرابر ضد انسانی مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان
آیا جز با مبارزه رادیکال/ مقابله به مثل می توان با حاکمیت سیستم سخن گفت ؟
نگارنده بر این باورست که بقا سیستم ناشی از این است که مخالفانش برای مقابله ازروش نامناسبی بهره می برند. روشی که کمترین آسیبی به سیستم نمی زند، یعنی روش اداری، گفتاری، «قانونی»، «مسالمت آمیز
نباید فراموش کرد که در جهان واقعیات، همیشه آنکس که حق دارد پیروز نمی شود، بلکه آنکه درست عمل می کند. زیرا واقعیت ها بر اساس عمل مشخص است که تغییر می کنند و نه بر اساس گفتار و رویاپردازی.
بدیهی است که مبارزه ای انقلابی نیازمند فراهم ساختن بستر مادی و ذهنی آن در جامعه است. این نیز میسر نمی شود مگر آنکه برای مبارزه انقلابی, تکیه آگاه بر قهر سازمان یافته به عنوان یک استراتژی پذیرفته شود
برای آماده سازی این استراتژی هیچ چیز ضروری تر از خشم سازماندهی شده ی چپ انقلابی در قبال سیستم نیست. پس چون خشم موتور انقلاب است هر انقلابی با خود رادیکالیزم را دارد. سخن از «انقلاب دمکراتیک» گفتن بیشتر نوعی سوء استفاده از زبان است تا اشاره به واقعیت.
این ترکیب واژگان در ذات خود تناقض دارد. نه به این معنا که نمی توان به صورت دمکراتیک انقلاب کرد به این معنا که علت انقلاب به طور ریشه ای ناشی از نبود دمکراسی، برابری عدالت است. بدیهی است اگر صفتی بخواهد به معنای واقعی کلمه بار محتوایی واژه ی «انقلاب» راهمراهی کند به طور قطع «دمکراتیک» نیست
دقیق شدن در تعریف انقلاب
انقلاب رادیکال و سریع است که می تواند نظم سیاسی/اجتماعی حاکم را به هم
ریزد.اما به مرور زمان و با توجه به تجربیات تاریخی ناموفق و نیز با توجه به جهانی شدن سرمایه سالاری و محدود شدن حاشیه ی عمل چپ انقلابی, ذوب شدن در مبانی حقوق بشر نئولیبرالی،مبارزات دموکراتیک بر مبنای انسان «مدنی»در «جامعه مدنی » سرمایه دارای,، تعریف انقلاب در بعد سیاسی خود جای خویش را به جنبش حقوق بشر, دموکراتیک و از این قبیل واژه ها داده است
هدف انقلاب ، زیر سوال بردن مجموعه ی نهادهایی است که به سلطه ی طبقات برتر امکان فعالیت و بقاء می بخشد. به همین دلیل نیز، انقلاب می تواند با معیارهای دمکراتیک کسانی که می خواهند با باصطلاح دمکراسی، ساختار طبقاتی و منطق بهره کشی حاکم بر آنرا دست نخورده بگذارند، خوش نیاید. ساختارهایی که نظم اجتماعی نابرابر بر آن استوارست، همان نظم اجتماعی که دمکراسی طبقاتی می خواهد هر طور شده سالم نگه دارد تا مبادا جایگاه طبقات برتر زیر سوال رود. اما به هر روی این دگرگون سازی بنیادهای روابط اجتماعی در ذات انقلاب است. حرکتی که ساختارها را فرو می پاشد
در تعریفی دقیق ترانقلاب حرکتی است رادیکال که در درجه ی اول به سوی شکستن ساختارهای حاکم پیش می رود و در این مسیر، دستگاه های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و نیز دستگاه های اداری و تبلیغاتی, دشمن طبقاتی را درهم می شکند.
چنین حرکتی شامل پادگانها و پایگاه های امنیتی,ادارات….. می شود.
. پس تلاش برای انقلاب و دمکراسی تضاد ماهوی دارد. انقلاب نمی تواند با دمکراسی، آنگونه که در جهان امروز و نزد مدافعان روشهای تغییر غیر رادیکال مروج است، همخوانی داشته باشد. انقلاب چون حاصل خشم اجتماعی است نخست بناهای کهن جامعه را ویران می کند، خلع مالکیت می کند، خلع ثروت می کند، محاکمه, مجازات می کند و هنگامی که امکان مادی بازتولید نظم ضد بشری مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان را از میان برد، بر روی ویرانه ی نطم کهن، نظم انسانی عادلانه برقرار می کند و این بار دمکراسی به معنای حقیقی آن بروز می کند. آن نوع از دمکراسی که به همه ی انسان ها شانس برابربرای دخالت ورزی در تعیین سرنوشت خویش را می دهد. انسان هایی که برای کسب آگاهی و توان مادی تحقق اراده ی ناشی از آگاهیشان، از موقعیت های متعادل, برابر برخوردارند. دمکراسی واقعی تنها در یک جامعه ی رها شده از روابط طبقاتی ممکن است.. جامعه ای که از اسارت کار انسان برای انسان رها شده و
به جامعه ی متشکل از انسانهای برابر، و آزاد و آگاه تبدیل شده است
اینک با استناد به مطلب مطرح شده گفتنیست که اگر اجازه دهیم شرایط به همین ترتیب پیش برود از سوسیالیسم یا بربریت، بربریت آن متحقق میشود که اگر خوب اوضاع سیاسی اجتماعی پیرامونمان را آنالیز کنیم میبینیم که حتی به اشکال مختلف این بربریت در حال متحقق شدن می‌باشد.
در نتیجه اگر کاری را که می‌دانیم باید انجام دهیم و مسئولیتی را که باید بپذیریم را عملی‌ نکنیم، بهتر است بگوییم بر سر قبر‌هایمان نامی‌ از ما ننویسند که آیندگان نفهمند بدرد نخور‌های دورانمان ما بودیم.
پیش به سوی سازماندهی هسته‌های مقاومت
همبستگی‌،اتحاد،مبارزه
آزادی و برابری
پاینوشت:
پیشنهاد یکی از رفقای آنارشیست

۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه

تو بگو آقای مهدی کروبی, تو بگو, صدای اون بچه هایی که بین سالهای 63 تا 66 تو پرورشگاهای بنیاد شهید بودن رو کی شنید ؟

تو بگو آقای مهدی کروبی, تو بگو, صدای اون بچه هایی که بین سالهای 63 تا 66 تو پرورشگاهای بنیاد شهید بودن رو کی شنید ؟اصلا کسی از اونا خبر داره؟
از خودت شرو ع کن تا همه بدونن در زمان ریاست تو در بنیاد شهید بچه های بی سرپرست رو تو کجا می فرستادی.خیلی ها از اونها خانوادشون تو جنگ شهید شده بودند و خیلی ها مادراشون نمی خواستند تن به ازدواج اجباری بدند.
خسته ای از زندانی شدن تو خانه خودت.تو این روزا به یاد اون دوران بچه ها افتادی؟
من یکی از اونام که به خاطر قانون شما اونجا بودم.تو کاخهای پرشکوه دولت بچه پرورشگاهی بودم.
تو راست می گی صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی رسد .چون هر که را بخواهند می شنوند.
چرا اون زمان صدای زجر آور خودتو نشنیدی ؟
کجایید بچه هایی که اون موقع با من بودید؟می دونم خسته اید از اینکه بگید در بچگیتون کجا بودید.بگید .خالی کنید خودتونو.
منم هستم.خودشون دارن می گن بگید و فریاد بکشید اون روزا با ما چه کردن.
ولی اینبار داد می زنیم نه به خاطر آزادی تو.چون اینو فهمیدیم که دیگه نمی تونی از ما استفاده ابزاری کنی.
من زهرا واعظی نه به خاطر آرمانهای شهدا و نه به خاطر هیچ کس بلکه فقط وفقط به خاطر خودم و دوستام که اون سالها اونجا بودم می گم که من از بچگی مهر داغ کروبی و امثال اون روی روحم می سوزه.


۱۳۹۲ مهر ۲۶, جمعه

فراخوان : آدانا , جهنمی مرگ آور برای پناهجویان

فراخوان گزارشگران: آدانا , جهنمی مرگ آور برای پناهجویان لیست جدید


نامه اعتراضی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی به یو ان ترکیه:
فاجعه ای انسانی برای پناهجویان ایرانی و افغانی در شهر آدانا در جریان است. روند کند رسیدگی به پرونده پناهجویان ایرانی و سالهای انتظار برای مصاحبه و انتقال به کشور سوم, شرایطی تاسف بار و دهشتناک بجای گذاشته است. نبود امکانات ضروری انسانی, افسردگی, بیماری های جسمی, خودکشی, تن فروشی , اعتیاد و نابودی بسیاری از پناهجویان آزاده  را بکام خود کشانده و یا در انتظار نشسته است. از دیرباز کشور ترکیه مکانی نا امن و پر خطر برای این پناهجویان بوده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همواره درصدد جاسوسی و ترور دگر اندیشان و فعالین سیاسی مخالف خود در کشورهای همسایه و در میان پناهجویان از جمله شهرهای محل تجمع آنان بوده است. مرگ مشکوک و مشابه دو جوان ایرانی که اخیرا تحت عنوان خودکشی اعلام شده است, تردیدهائی را دامن زده و موجب نگرانی عمیق ماست.
مرگ مشکوک و مشابه دو پناهجوی ایرانی و پیدا شدن اجساد آنها در کانال رودخانه شهر آدانا شبحی از ترس و هراس و ناامنی بر زندگی پر مشقت و دشوار پناهجویان ایرانی و افغانی گسترده است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی خواستار رسیدگی به وضعیت پناهجویان در شهر آدانا و تسریع رسیدگی به پرونده پناهندگی آنان هستیم.
همچنین خواستار تحقیقات گسترده تری در مورد مرگ مشکوک پناهجویان از جمله علی موسوی 24 ساله که مدت چند ماهی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوین زندانی بوده و نزدیک یکسال و نیم پیش از یو ان ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است, می باشیم. جسد او چند روز پیش و بطور مشابه در سد رودخانه شهر آدانا پیدا شد و تردیدهای بسیاری را برانگیخته است.
از کنار این فجایع خاموش بی صدا و اعتراض نگذریم.
گزارشگران
17.10.2013

آدرس برای جمع آوری اعتراضات و اسامی


آدرس فیس بوک علی موسویاسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی:

آمادور نویدی – وبلاگنویس – فعال سیاسی
امیر میرزائیان - زندانی سیاسی سابق وفعال سیاسی
امین بیات – فعال سیاسی
آزاده باقر زاده - فعال سیاسی
آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای
آزاده دراه – فعال سیاسی
ابراهیم شیری – مترجم و فعال سیاسی
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای
اردوان زیبرم - زندانی سیاسی سابق وفعال سیاسی
احسان تیموری - فعال سیاسی
ايرج رضائي  دبير فدراسيون سراسري پناهندگان إيراني - شرق كانادا
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهرام رحمانی – نویسنده و روزنامه نگار
بنان یحیی نیا
بهزاد کریمی – فعال سیاسی
بهرام چوبینه – نویسنده
بینا داراب زند – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بیژن سعید پور – فعال سیاسی و رسانه ای
بهزاد زمانی مقدم
بیژن فتحی
بتی جعفری نژاد
باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بصیر نصیبی - سینماگر
بهروز سورن – فعال سیاسی – زندانی سیاسی سابق
پروین ریاحی – فعال سیاسی
    پرویز مختاری -  فعال سیاسی و حقوق بشری و زندانی سیاسی سابق
پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
پیام پرتوی – مترجم و فعال سیاسی
پروانه قاسمی – فعال جنبش زنان
پروین اشرفی - فعال سیاسی
پرویز میر مکری – شاعر
پویان انصاری – فعال سیاسی
پروانه سلطانی – فعال سیاسی
تقی روزبه - تحلیلگر سیاسی
جمشید صفاپور – فعال سیاسی
جابر کلیبی – فعال سیاسی
ح ریاحی – فعال سیاسی – زندانی سیاسی سابق
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر
حسن عزیزی – فعال سیاسی
رامین شوکتی - استاد دانشگاه سن آنتونیو
رضا بی شتاب – شاعر
رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
زیلان زرزا - فعال مدنی کورد و مدافع حقوق بشر
عاطفه اقبال – فعال سیاسی
عباس مظاهری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
علی اعتدالی – فعال سیاسی
عبدی هزارخانی – فیلمساز
عباس رحمتی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای
علی قمی – فعال مدنی
غفور عباس نژاد
غلام عسگری - فعال کارگری درتبعید
سعید نوروزبیکی - فعال سیاسی
سیامک مؤیدزاده - فعال کارگری
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سیمین دبیری - فعال سیاسی
سعید آرمان -  دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
ساسان دانش – روزنامه نگار و فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
سیروس کار – زندانی سیاسی سابق
سیروس بینا – مترجم و تحلیلگر اقتصادی
سیاوش کارساز – فعال مدنی
شکوه میرزادگی – فعال سیاسی اجتماعی
شاهین انزلی – فعال مدنی
شهرام حاج حسینی – فعال سیاسی
صفار ساعد - فعال سیاسی
فریبا ثابت – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق و فعال جنبش زنان
فرهاد فردا - فعال سیاسی- آلمان
فریبا راد – فعال سیاسی
فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی
فرهاد مهدوی – فعال سیاسی
فرامرز عبادت طلب
فرامرز امیدوار – فعال سیاسی
کورش عرفانی – فعال سیاسی
لیلا جدیدی – فعال سیاسی
مرتضی صادقی – فعال سیاسی
مجید مشیدی – فعال سیاسی
مریم مدرس – فعال سیاسی
محمد امیرانی – فعال سیاسی
مهرداد غیاثی – فعال سیاسی
مینو همیلی فعال سیاسی پناهندگی
مهری زند – فعال جنبش زنان
مهناز قزلو – زندانی سیاسی سابق
محمود خادمی – فعال سیاسی – زندانی سیاسی سابق
مینا زرین – زندانی سیاسی سابق – فعال جنبش زنان
مهرداد مهرپور محمدی – نویسنده و فعال سیاسی
مریم افشاری – فعال سیاسی
مرضیه شاه بزاز-  شاعر
مهوش علاسوندی
محمد تقی سیداحمدی – فعال سیاسی
محسن رضوانی – فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال سیاسی
نوید صحبتی
نسیم صداقت - زندانی سیاسی سابق وفعال سیاسی
نادر ثانی – فعال سیاسی
یوسف عزیزی بنی طرف - نویسندهنهادها :

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین
اینفو ایران
کانون دمکراتیک پناهندگان – سوئیس
انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران/ هامبورگ
کانون فرهنگی بامداد - استکهلم
رادیو آوا بخش فارسی رادیو فلورا آلمان
نهاد مادران علیه اعدام – تورنتو


رسانه ها:

سایت آزادی بیان

سایت راه کارگر

سایت لجور
سایت راه کارگر خبری

شاهین شهر-اندیشه های(سیاسی) نوین و مترقی
سایت علیه ستم جنسیتی

وبلاگ اشتراک

سایت مجید مشیدی

سایت کورش عرفانی

وبلاگ مهناز قزلو

بازآفرینی واقعیت ها

البرز ما

سایت محمود خادمی

وبلاگ مینا زرین

وبلاگ رضا بی شتاب

سایت پروانه قاسمی و جابر کلیبی

سایت شکوه میرزادگی
وبلاگ پرتو

دیوان پرس
سایت ریشه ها
وبلاگ تقی روزبه

وبلاگ آهنگر

وبلاگ گزارشگران

سایت گزارشگران

۱۳۹۲ مهر ۲۱, یکشنبه

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ,جلسه دوم


   تصاویر بخشی ازعوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ( چهارمین جلسه افسران سایبری خوزستان در جمع وبلاگ نویسان و فعالین حزب الهی شبکه های اجتماعی)  

عکس های منتشر شده بخشی از عوامل مرتبط با ارتش سایبری رژیم بهترین فرصت برای شناسایی عوامل سایبری رژیم است 
 قسمتی از گزارش جلسه وبلاگ نویسان افسران جنگ نرم خوزستان :.
"در دومین جلسه وبلاگ نویسان ارزشی حضور بچه های اهواز پر رنگ تر شده بود و 22 نفر در برنامه شرکت کردند.
پس از معرفی شرکت کنندگان جلسه وارد دستور شد. این بین نظرات مختلف و بعضا متضادی مطرح شد که به شرح زیر است:

- فعالیت در حوزه بیداری اسلامی و استفاده از فعالین عرب زبان با توجه به مخاطبین کشور های عربی
- استفاده از بیانیه های جمعی در زمینه مسائل بین المللی در فضای مجازی
- حمایت از وبلاگ نویسانی که مورد حجمه و فشار بابت انتشار مطالب خود قرار می گیرند.
- هماهنگ کردن سایت های پربازدید در جهت حمایت رسانه ای از وبلاگ های ارزشی  و در نتیجه دیده شدن مطالب آنها
- توجه به هدف اصلی که جذب حداکثری و تاثیر گذاری بر جامعه در کار باید مورد توجه قرار گیرد
- وبلاگ نویسان با توجه به مهارت و تخصصی خود در وبلاگ فعالیت داشته باشند.
- توجه بیشتر به شکل ظاهری قالب و هنری بودن آن
- تشکیل کمیته های تخصصی چند نفره
- شناسایی و جذب وبلاگ نویسان جدید و کمک به ارتقاء سطح آنها
- کمک وبلاگ نویسان به یکدیگر جهت طراحی و انتخاب قالب
- پرداختن و کار روی اخلاق رسانه و وبلاگ نویسی ارزشی
- برگزاری جلسات و دیدار در فضای مجازی
- تصمیم گیری کلی در جمع های عمومی و تمرکز روی موضوع خواص
- امتداد و برگزاری منظم جلسات و البته سر وقت آغاز شدن آن
پس از پایان صحبت ها جلسه سه مصوبه داشت که یکی ایجاد گروه های تخصصی و پیگیری مباحث درون گروهی ، دوم بررسی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و سوم صحبت در مورد مبحث آموزش و جذب که دستور جلسه هفته آینده شد.
از حاشیه های جلسه می توان به حضور مدیر مسئول سایت خوزنیوز اشاره کرد که در برخی مباحث اعلام همکاری خود را با بچه های ارزشی اعلام کرد."

 
 ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران بودجه آن در سال ۱۳۸۸ را ۷۶ میلیون دلار و بودجه آن در سال ۱۳۸۹ پنج تریلیون ریال بوده است . نیروهای این ارتش را بیش از ۲۴۰۰ نفر و ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره برآورد کرده بودند.

   ارتش سایبری ایران وظیفه اش از جمله:
- از کار انداختن سایت های اپوزیسیون مخصوصا در شرایط حاد سیاسی و مواقعی است که اتفاق مهمی در ایران رخ می دهد و رژیم مایل به گردش خبر آزاد اطلاعات و اخبار در ایران نیست.
- شناسایی وبلاگ نویسان و فعالین دنیای مجازی داخل کشور
- ماموریت دفاعی که به پیگیری هویت هکرهای مهاجم و خنثی کردن فعایت آن‌ها می‌پردازد.
- ماموریت تهاجمی که تاسیسات زیربنایی دیگر کشورها مانند تاسیسات اتمی ، بانک‌ها و بازارهای جهانی و ماموریت رمزگشایی پسوردها و ابزار انتقال اطلاعات  
 و با هک رسانه ها و با انداختن پارازیت بر روی فرکانس‌های برخی شبکه‌های تلویزیونی فعال هستند.
- تبلیغات مذهبی و سیاسی در دنیای مجازی در جهت اهداف رژیم
- ایجاد اختلال در فعالیت اپوزیسیون دردنیای مجازی با ایجاد جنگ روانی و امنیتی در جهت تقابل با مخالفین رژیم و انجام کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و پخش اخبار دروغ در جهت اهداف رژیم وتلاش برای کنترل دنیای مجازی


پاینوشت : لینک های مرتبط


شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان , جلسه ششم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان, جلسه پنجم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ,جلسه چهارم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان , جلسه سوم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان , جلسه سوم
   تصاویر بخشی ازعوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ( چهارمین جلسه افسران سایبری خوزستان در جمع وبلاگ نویسان و فعالین حزب الهی شبکه های اجتماعی)  

عکس های منتشر شده بخشی از عوامل مرتبط با ارتش سایبری رژیم بهترین فرصت برای شناسایی عوامل سایبری رژیم است.
این جلسه با حضور مهندس احسان بیگ زاده از اساتید ارزشی دانشگاه شهید چمران در سالن جلسات بسیج اساتید با شرکت جمعی از وبلاگ نویسان و فعالین ارزشی فضای مجازی اهواز برگزار گردید.
 قسمتی از گزارش جلسه وبلاگ نویسان افسران جنگ نرم خوزستان :
 " مهندس احسان بیگ زاده استاد دانشگاه و متخصص در آی تی است که از پیچیدگی های فضای مجازی گفت و از شرکت های 9 گانه ای سخن گفت که به عنوان ستون فقرات اینترنت در کل دنیا محسوب می شوند و از درآمدهای میلیارد دلاری و نجومی آنها حکایت کرد.او از نحوه کارکرد پهپادی سخن گفت که دانشمندان ایرانی توانستند سیستم این پهپاد را هک کنند و آن را روی زمین بنشانند.
هیچ می دانستید که این پهپاد به چهار طریق کنترل و هدایت می شده است؟
1- از طریق پایگاه نظامی آمریکایی بگرام در خاک افغانستان
2- از طریق کنترل از داخل خاک آمریکا
3- از طریق ماهواره
4- در نهایت درصورتی که ارتباط این سه گزینه با پهپاد قطع می شده به صورت هوشمند این پرنده به پایگاه نظامی بگرام بر می گشته است.
5- اما در مرحله آخر اگر این هواپیمای بدون سرنشین در صورتی که توسط ایران کنترل می شده است و راه خود را گم کند و در پایگاه نظامی بگرام فرود نیاید توسط یک سیستم هوشمند هواپیما منفجر می شود.
از طرفی این هواپیما اطلاعات جمع آوری شده را پس از رمز گذاری به آمریکا ارسال می کرده است.
اما من بنا ندارم تا بگویم که بیگ زاده در خصوص نحوه هک کردن و نشاندن این هواپیما در خاک ایران بدون اینکه منفجر شود، توسط دانشمندان ایرانی در آن جلسه زیبا چه گفت!
اما در خصوص بیگ زاده فقط می توانم بگویم که اگر دولت و نظام قدر ایشان را بداند باید هرچه سریعتر برای ایشان محافظ خصوصی استخدام کنند. او از نحوه جاسوسی موبایل ها گفت و افزود که این موبایل ها جاسوسهای همراه شما هستند."


 ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران بودجه آن در سال ۱۳۸۸ را ۷۶ میلیون دلار و بودجه آن در سال ۱۳۸۹ پنج تریلیون ریال بوده است . نیروهای این ارتش را بیش از ۲۴۰۰ نفر و ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره برآورد کرده بودند.

   ارتش سایبری ایران وظیفه اش از جمله:
- از کار انداختن سایت های اپوزیسیون مخصوصا در شرایط حاد سیاسی و مواقعی است که اتفاق مهمی در ایران رخ می دهد و رژیم مایل به گردش خبر آزاد اطلاعات و اخبار در ایران نیست.
- شناسایی وبلاگ نویسان و فعالین دنیای مجازی داخل کشور
- ماموریت دفاعی که به پیگیری هویت هکرهای مهاجم و خنثی کردن فعایت آن‌ها می‌پردازد.
- ماموریت تهاجمی که تاسیسات زیربنایی دیگر کشورها مانند تاسیسات اتمی ، بانک‌ها و بازارهای جهانی و ماموریت رمزگشایی پسوردها و ابزار انتقال اطلاعات  
 و با هک رسانه ها و با انداختن پارازیت بر روی فرکانس‌های برخی شبکه‌های تلویزیونی فعال هستند.
- تبلیغات مذهبی و سیاسی در دنیای مجازی در جهت اهداف رژیم
- ایجاد اختلال در فعالیت اپوزیسیون دردنیای مجازی با ایجاد جنگ روانی و امنیتی در جهت تقابل با مخالفین رژیم و انجام کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و پخش اخبار دروغ در جهت اهداف رژیم وتلاش برای کنترل دنیای مجازی


  پاینوشت : لینک های مرتبط


شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان در جلسه ششم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان, جلسه پنجم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ,جلسه چهارم


۱۳۹۲ مهر ۲۰, شنبه

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ,جلسه چهارم


  تصاویر بخشی ازعوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان ( چهارمین جلسه افسران سایبری خوزستان در جمع وبلاگ نویسان و فعالین حزب الهی شبکه های اجتماعی)  :


"این جلسه با حضور مهندس احسان بیگ زاده از اساتید ارزشی دانشگاه شهید چمران در سالن جلسات بسیج اساتید با شرکت جمعی از وبلاگ نویسان و فعالین ارزشی فضای مجازی اهواز برگزار گردید.

بیگ زاده  وارد بحث شبکه های اجتماعی با محوریت فیس بوک شد و در ادامه گفت : بحث شبکه های اجتماعی را در دو حوزه باید دنبال کرد حوزه اول فرصت ها و حوزه دوم تهدید ها.

 تهدیدات این شبکه اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرد : تهدید امنیتی و تهدید اجتماعی,
تهدید امنیتی به خاطر سعی در سلطه پیدا کردن بر اطلاعات جهان توسط استکبار جهانی است که به وسیله دو دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی به نام CIA و NSA و قدرت نظارتی این دستگاه ها بر فضای اینترنت به مثابه کنترل افراد درون اتاقی شیشه ای است و همه چیز را رصد میکند و اطلاعات مورد نیاز را ذخیره و در مواقع خاص به کار میگیرند.
 شرکت مایکروسافت سیستم ایریدیوم که شامل 66 ماهواره که در مدار 786 کیلومتری زمین قراردارند و تمامی سطح زمین را پوشش میدهند و اولین تلفن ماهواره ای را راه اندازی نموده را از شرکت موتورولا خریداری نمود بعد از آن موتور جستوجو گر بینگ را خرید و در آخرین اقدام شرکت موبایل نوکیا را از آن خود کرد و به وسیله این امکانات توانایی رصد اطلاعاتی وسیعی را بدست آورد.
او برای آغاز بحث تهدید اجتماعی ابتدا حدیثی از رسول اکرم را قرائت نمود:
یعنی نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است، هرکس از ترس خدا از آن بپرهیزد، خداوند در پاداش ایمانی به او می دهد که شیرینیش را در قلبش احساس کند.
او مهمترین تهدید اجتماعی را ارتباط با نامحرمان عنوان کرد و در ادامه آماری را از زبان یک وکیل خانواده در آمریکا بیان نمودند که به گفته او از هر 100 مورد طلاق در 90 مورد رد پایی از فیس بوک و تویتر دیده می شود (البته اون وکیل و شما آقای احسان بیگی با هم گه خوردید ) و از نگاهی دیگر بحث اعتیاد به استفاده از این شبکه های اجتماعی را بعنوان تهدیدی اجتماعی نام برد که حدیثی از امیرالمومنین : (به هیچ چیز دل نبندید که به زودی باید گذاشت و گذشت) موأید این مطلب است.
و در پایان سخنان خود حضور و فعالیت نیروهای ارزشی را جهت ترویج و تبلیغ اسلام ناب محمدی و فرهنگ غنی اهل بیت را در فیس بوک و امثال آن را لازم دانست و به لحاظ امنیتی باید اصول امنیتی را رعایت نمود ."

 
عکس های منتشر شده بخشی از عوامل مرتبط با ارتش سایبری رژیم بهترین فرصت برای شناسایی عوامل سایبری رژیم است.

 ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران بودجه آن در سال ۱۳۸۸ را ۷۶ میلیون دلار و بودجه آن در سال ۱۳۸۹ پنج تریلیون ریال بوده است . نیروهای این ارتش را بیش از ۲۴۰۰ نفر و ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره برآورد کرده بودند.

   ارتش سایبری ایران وظیفه اش از جمله:
- از کار انداختن سایت های اپوزیسیون مخصوصا در شرایط حاد سیاسی و مواقعی است که اتفاق مهمی در ایران رخ می دهد و رژیم مایل به گردش خبر آزاد اطلاعات و اخبار در ایران نیست.
- شناسایی وبلاگ نویسان و فعالین دنیای مجازی داخل کشور
- ماموریت دفاعی که به پیگیری هویت هکرهای مهاجم و خنثی کردن فعایت آن‌ها می‌پردازد.
- ماموریت تهاجمی که تاسیسات زیربنایی دیگر کشورها مانند تاسیسات اتمی ، بانک‌ها و بازارهای جهانی و ماموریت رمزگشایی پسوردها و ابزار انتقال اطلاعات  
 و با هک رسانه ها و با انداختن پارازیت بر روی فرکانس‌های برخی شبکه‌های تلویزیونی فعال هستند.
- تبلیغات مذهبی و سیاسی در دنیای مجازی در جهت اهداف رژیم
- ایجاد اختلال در فعالیت اپوزیسیون دردنیای مجازی با ایجاد جنگ روانی و امنیتی در جهت تقابل با مخالفین رژیم و انجام کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و پخش اخبار دروغ در جهت اهداف رژیم وتلاش برای کنترل دنیای مجازی


 پاینوشت : لینک های مرتبط

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان در جلسه ششم

 

شناسایی تصاویر عوامل ارتش سایبری رژیم در خوزستان, جلسه پنجم