۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

بیانیه ی کمپین مقابله با حجاب 

يكشنبه 17 آوريل 2011
تمام ترجمه هاى اين مقاله : [Deutsch] [فارسى]


فلسفه حجاب زنان و دليل وجودی آن چيست؟ چرا مردان موظف به حجاب نيستند؟
حجاب ابزاری پدر سالارانه برای کنترل رفتار و کردار جنسی زنان است. مرد سالاری، با به خدمت گرفتن سنت و مذهب، بدن زن را به تابویی سحرآمیز تبدیل میکند که تملک بر آن امتیازی برای مردان محسوب می شود. حجاب سمبل این اقتدارو ابزارعلنی تحقیرو سرکوب زنان است.
اسلامیست ها پاسداری از این خرافه را با سخت جانی تمام هنوز ادامه می دهند. دولت اسلامی در ایران در طول سه دهۀ گذشته حجاب را به زور قانون بر زنان تحمیل کرده است. پوشش اسلامی برای همۀ زنان و دختران صرف نظر از تعلقات دینی، مذهبی و ملی اجباری است.
مدارس ابتدایی دخترانه در ایران موظفند قواعد حجاب را به کودکان درنه سالگی طی یک مراسم دولتی به نام "جشن تکلیف" بیاموزند واز آن پس آن ها را کنترل کنند. اجبار به پوشش اسلامی فقط در حد اعلام قانون نيست. دولت با کنترل شدید پلیسی به آزار و تحقیر زنان و دخترانی می پردازد، که قواعد حجاب را رعایت نمی کنند. پلیس های زن و مرد ی که برای اجرای اين قانون استخدام شده اند موظف به کنترل زنان و دختران در محل های عمومی و حتی در گردهمایی های خصوصی و خانوادگی هستند. دستگاه پلیسی رژیم آرامش زنان را در همه جا مختل می کند.
دست ماموران باز است که به اختیار خود زنان و دختران به اصطلاح "بد حجاب" را دستگیر کرده و به زندان منتقل کنند. رقم رسمی دستگیری ها در سال گذشته ١١٣٠٠٠ اعلام شده است. دولت ایران این اقدامات ضد بشری را "طرح امنیت اجتماعی" نام گذاری کرده است. همزمان با سرکوب پلیسی زنان، حکومت مبارزه تبلیغاتی وسیعی به راه انداخته تا حجاب اسلامی را به مد روز تبدیل کند. مبالغ قابل توجهی در این زمینه سرمایه گذاری می شود. درعین حال با مغازه دارانی که لباس های غیر اسلامی می فروشند تا حدخلع جواز کسب مقابله می شود.
سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران مدعی بحث و مذاکره در بارۀ موضوعاتی چون تروریسم، پروندۀ هسته ای و... هستند اما هیچ گونه بحث و مذاکره ای در مورد حجاب زنان را نمی پذیرند. حتی زنان و کودکان دختر غیر ایرانی که به عنوان توریست برای مدتی محدود در ایران اقامت دارند، موظف به پوشیدن حجاب اسلامی هستند. در طول سی سال گذشته زنان ایران مبارزات گسترده ای را برای حقوق برابر با مردان به پیش برده اند. بسیاری از زنان در ایران این قوانین ارتجاعی را به طور روزمره با انتخاب پوششهای غیر اسلامی زیر سوال می کشند. مدافعان حقوق زنان اما بطور رسمی و علنی خواست آزادی پوشش را در دستور مطالبات خود قرار نمی دهند تا فعالان را از سرکوب رژیم حفظ کنند.
از نظر ما تحمیل حجاب به زنان و دختران ازجانب دولت اسلامیست ایران نوعی گروگان گیری و اسارت محسوب می شود.
اين موضوع که گروهی از زنان به دلايل مختلف، همکاری با رژيم يا اعتقاد به تابعيت از قانون مذهبی به توجيه حجاب می پردازند از ماهيت مردسالارانه آن نمی کاهد. بلکه بر اهميت و ضرورت مبارزه زنان آزادی خواه و برابری طلب در افشای حجاب و نتايج آن در انقياد زنان میافزايد.
فمینیست ها!
در افشا و مقابله با حجاب به عنوان سمبل آپارتاید جنسی همراه ما باشيد! اسلامیست ها از حجاب بعنوان ابزار و پرچم ایدئولوژی شان استفاده می کنند. قانون شرع حجاب زنان را امری اعتقادی و الهی محسوب می کند. حال آنکه تاریخ حجاب به قدمت حاکمیت پدرسالاری و دست کم ٣٠٠٠ سال قدیمی تراز اسلام است. درپيشبرد مبارزه علیه قوانین پدرسالاری، برای جدایی مذهب از دولت و برای آزادی زنان در کنار ما باشيد.
انسان های آزادیخواه و سازمان های مدافع حقوق بشر!
اگر حقوق زنان و کودکان حقوق بشر است و اگر حقوق بشر برای همه انسان ها و هريک از آنها اعتبار دارد، در مقابل تحمیل حجاب به زنان و کودکان ایستادگی کنید. تک تک زنان و کودکانی که هر روزه موی سر شان را میپوشانند، به اقتدار و ارجحیت بخشی از انسان ها به بخش دیگر قوت می بخشند. با این بی حقوقی روزمره مقابله کنید.
معلمین، مربیان تعلیم و تربیت، مددکاران اجتماعی!
زنان و مردان و کودکان را با ریشههای تاریخی و کارکرد ضد زن حجاب آشنا کنید. برای پیشبرد این کار می توانید از ما کمک بگیرید. در مقابل والدینی که حجاب و سایر قوانین اسلامی را بر کودکان تحمیل میکنند راه تسليم را در پيش نگيريد. برای پيش برد آموزش رها از همه تعليمات زن ستيز که مذهب و سنت را به خدمت می گيرد تلاش کنید.
نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران!
نمی توان حجاب را به بهانه فرهنگی مقدس و بنا براين غير قابل تغيير توجيه کرد. فرهنگ فرآورده انسان هاست و ابزارسازی از مذاهب هم به دست آدميان صورت می گيرد. افشای حجاب و مقابله با تحمیل قوانین سرکوبگرانۀ حجاب به زنان و کودکان در دست شما هم هست. در برابر فشار سیاسی و روانی اسلامیست ها ایستادگی کنید. به سانسور تن ندهید. نارضایتی و اعتراضات زنان و کودکان را در مقابله با حجاب در افکار عمومی انعکاس بخشید.
سیاستمداران و فعالین احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان ها!
- با گسترش و تشويق حجاب برای زنان و کودکان مقابله کنید.
- برای جدایی مذهب از دولت و رعايت اين اصل دمکراتيک در مدارس و نهاد های تعلیم و تربیت تلاش کنید.
- بخواهيد که مذاکره و ارتباط با دولت های مذهبی مثل دولت ایران مشروط به رعایت حقوق زنان و کودکان گردد.
- رعایت بی چون و چرای قوانین بین المللی در آزادی پوشش را خواستار شوید.
- به سیاست دولت هایی که رعایت حقوق جهانروای بشری را مشروط به اجرای قانون اسلام می کنند، اعتراض کنید.

به ما کمک کنید که با حجاب به عنوان یکی از مظاهر تبعيض جنسيتی و نفی آزادی زنان و حقوق بشر مبارزه کنیم.

شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران 

گروه کاری مقابله با حجاب

٢٠٠٩/٠٤/٢٧

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر