۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

در دوران سکون نسبی چه می‏توانیم انجام دهیم؟

با شروع اعتراض‏های تابستان 88 در ایران،  چپ‏ها در خارج از ایران، چرخش آشکار توازن قوای سیاسی به نفع راست را به چشم دیدند. اگر با این مقدمه موافقیم، برای تدوین یک استراتژی جدید به منظور تغییر توازن قوای فعلی به چه نیازمندیم؟
سه حوزۀ متفاوت فعالیت چپ‏ها، که در عمل با یکدیگر مربوط هستند و درهم تنیده‏اند، عبارتند از حوزه‏های: * سیاسی * تشکیلاتی * نظری
در هر حوزه واقعیت‏هایی وجود دارند و نیازهایی احساس می‏شوند؛ بعبارت دیگر امکان‌هایی وجود دارند.
*سیاسی
برای برهم زدن توازن قوای سیاسی موجود به نفع چپ در خارج از ایران تأکید بر چند مورد ضرورت دارد: تأکید بر ضرورت انقلاب و ناتوانی پروژه‌های سیاسی مبتنی بر اصلاح سیستم از درون، تأکید بر نفی تمامیت رژیم حاکم بر ایران، تأکید بر دمکراسی مستقیم، هم بعنوان بهترین شکل اعمال اراده فرودستان در جامعه، هم برای فعالیت‌های جمعی سیاسی، تأکید بر چشم‌انداز سوسیالیستی برای رهایی.
*تشکیلاتی
واقعیت‌ها:
1- امکان همکاری و یا همسویی سازمانها و احزاب کنونی وجود ندارد.
2- احیای سازمانها و یا احزاب قدیم امکان پذیر نیست.
3- وحدت نظری یا به اصطلاح ایدئولوژیک برای اقدام سیاسی وجود ندارد؛ و ضروری هم نیست.
4- سازمانها و احزاب موجود با اوضاع کنونی ایران و جهان ناهمزمان هستند.
2- فضایی یا ظرفی برای گفتگو به منظور دستیابی به یک هم‏رأیی Consensus وجود ندارد.
امکان‌ها:
+اقدام سیاسی می‏تواند نتیجۀ هم‏رأیی باشد.
 +هم‏رأیی از درون گفتگو حاصل می‏شود.
+برای شکل دادن به هر گفتگوی هدفمند احتیاج به یک فضا و ظرف مناسب داریم.
+جستجوی شکل‏های جدیدی از سازمانیابی چپ‏ها ضروری و ممکن است.
+دمکراسی مستقیم نه تنها بهترین شکل اعمال ارادۀ فرودستان است بلکه بهترین روش درون تشکیلاتی نیز می‏باشد.
پس ساختن یک فضای مناسب برای شکل دادن به یک گفتگوی هدفمند و رسیدن به یک هم‏رأیی به منظور اقدام سیاسی، ضرورت‌هایی است که باید تدارک ‏شوند.
*نظری
در عرصۀ نظری، پرسش‌های سیاسی و عملی خود را جستجو می‌کنیم. پاسخ‌های کهنه دردی از مشکلات امروز را دوا نمی‌کنند. به این منظور گسست از مجموعۀ دستگاه فکری و رفتاری چپ سنتی ضروری است. گسست از درک‌های سنتی در مورد قدرت، کسب قدرت سیاسی و دولت، گسست از درک اکونومیستی و غیر جنسیتی از مسئله زن، گسست از شکل تشکیلاتی مبتنی بر سلسله‌مراتب و مواردی دیگر که نیازمند باز تعریف هستند.
26.6.2011   داریوش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر