۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

خبر شوم هر اعدام


خبر شوم هر اعدام         چو پتکی بر سرم, بر پیکرم, ز دست ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام          ویران می کند, ویران , ز دست ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام          قهقه جلاد شوم ,سرسپرده ,نوکر  ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام         قهقه, قاضی القضات , مفسد ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام         بانگ ِ نفرت, برخدایتان , دکانداران ِ دین ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام        آه و ناله مادران , ز دست ِ , دینداران ِ روحانی ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام         گر فاجعه ای ست , جنایتی نیز, نفرین بر استبداد
خبر شوم هر اعدام        درهر کوی و برزن ,بر مناره, دستان ِ خونین ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام       تروری ست, جنایتی ست ,جنایت ِ مقدس ِ استبداد  
خبر شوم هر اعدام      ننگی ست, ننگی جاودانه, بر پیکر ِتاریخ ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام      ضربه ای است, بر بدن ,بر پیکر ِ متعفن ِ استبداد
خبر شوم هر اعدام      ندایی است, فریادی است, بر سر ِ خدایگان ِ استبداد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر