۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

نیمه شب نوشته ها - 50 - بهروز سورن:پته ایشان هم روی آب افتاد آنچیز که امروز بابک زنجانی را تشویق به داخل کردن سرمایه ها به کشور کرده است نه خیر خواهی مزورانه او که محدودیت هائی است که در اثر تحریم اقتصادی برای افزایش سودجویی در عرصه بین المللی ایجاد شده است و همانطور که در مصاحبه  با دوستانشان در بی بی سی فارسی منعکس است, مجبور به این اقدام شده است. سی و چند سال حاکمیت اوباش جمهوری اسلامی در ایران درسهای بسیاری برای مردم کشورمان به ارمغان داشته است. از جمله این درس ها در پیوند دیدن چپاول و غارت سرمایه های ملی و انسانی با جنایت و جنایت پیشگی است

..............


20.03.2013

همانطور که واضح و مبرهن بود مزدوران مسلح و اوباشان رژیم کسانی نیستند جز حامیان مناسبات ظالمانه سرمایه داری. از آنجمله چهره افشا شده حسین میرکاظمی مزدور رژیم که از دوستان خوب و نزدیک این سرمایه دار کلان است. فیلم مخفی منتشر شده از نشست بابک زنجانی با مسئولین حکومتی در واقع و باندازه کافی گویاست و لینک آنرا اینجا ببینید.

معمولا پس از فاش شدن اعمال مخفیانه  اینگونه افراد و مشروط به توانائی ها و امکانات رسانه ای, آنان در پی توضیح و توجیه بر می آیند. مصاحبه ها و گفتگو هائی ترتیب داده میشود و از این طریق بدنبال مرمت چهره خویش بر می آیند. اینطور که بنظر می آید ایشان نیز از ارتباطات خود در بی بی سی فارسی بهره جسته و طی این مصاحبه بی آزار و کلیشه ای و از قبل برنامه ریزی شده سعی میکند که تلاشهای افشاگرانه قبلی را خنثی نماید.

نه تنها این بلکه از خود بعنوان ناجی نهادهای تامین اجتماعی چهره سازی می کند. حال آنکه ثمره فعالیت های ایشان تا کنون از نفت خواری و بقول خودشان سوخت خواری و دلالی, فقر و فلاکت مضاعف برای کارگران و محرومان کشورمان بوده است.

 آنچیز که امروز بابک زنجانی را تشویق به داخل کردن سرمایه ها به کشور کرده است نه خیر خواهی مزورانه او که محدودیت هائی است که در اثر تحریم اقتصادی برای افزایش سودجویی در عرصه بین المللی ایجاد شده است و همانطور که در مصاحبه  با دوستانشان در بی بی سی فارسی منعکس است, مجبور به این اقدام شده است. سی و چند سال حاکمیت اوباش جمهوری اسلامی در ایران درسهای بسیاری برای مردم کشورمان به ارمغان داشته است. از جمله این درس ها در پیوند دیدن چپاول و غارت سرمایه های ملی و انسانی با جنایت و جنایت پیشگی است. سران جمهوری اسلامی آنها که هنوز زنده اند دستهایشان تا آرنج در خون جوانان و فرهیختگان این سرزمین غوطه ور است.

چنانچه به پیشینه آنان بنگریم در دوره ای از تاریخ حاکمیت شان مستقیما در جنایت علیه شهروندان دخالت داشته اند و امروز سرانگشتان آنها در قالب مزدور و سرمایه دار نقش آنها را بعهده گرفته اند. چهره های ناپیدا ی بسیاری نیز هستند که در عملکرد نظم حاکم نقش بازی می کنند اما از صحنه سیاسی اجتماعی بدور می مانند. این افراد بر اثر یک اتفاق یا رویداد افشا می شوند و افکار عمومی از حضور آنها بعنوان لولاهای کارکردی سیستم با خبر میشوند. جناب بابک زنجانی نیز از همین تیره است.

گفته می شود که در شناخت انسان ها میتوان از دوستان آنها نام برد. جناب بابک زنجانی را نیز میتوان با دوست جنایتکار و افشا شده اش که در قتل و سرکوب جوانان جنبش های خیابانی چهره وحشی خود را بنمایش گذاشت بهتر ارزیابی کرد. همانطور که تصاویر مسلح بودن وی در صفحات اینترنتی منتشر شده است.

وای بحال ملتی که نهادهای تامین اجتماعی اش به اینگونه مافیا های مالی واگذار شده باشد.منتشر شد

بالاترین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر