۱۳۹۱ آذر ۲۳, پنجشنبه

حمله به سفارت ایران پس از آلمان نوبت به دانمارک‌ رسید


پس از آلمان نوبت به دانمارک‌ رسید و گروهی از کنشگران سیاسی ایرانی‌ در اعتراض و مخالفت با رژیم ایران به سفارت رژیم در کپنهاگ حمله کردند.
این حمله که در روز ۱۸ آذر ۱۳۹۱ توسط جمعی‌ از اکتیویستها و فعالین سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران همانند حمله به سفارت در برلین با برنامه ریزی قبلی‌ و به همان صورت انجام شد
.
در ادامه سیاست مبارزه عمل گرایانه و مستقیم با رژیم ج.ا است که نیروهای خود جوش و غیر سازمانی آنهارا سازماندهی و عملیاتی‌ میکنند و رژیم در دست پاچگی کامل اول انکار و تکذیب می‌کند و سپس مجبور به تائید آن میشود و اعلام می‌کند که به دستور اسرائیل انجام شده و کار مجاهدین بوده است.

اینجا گفتنی است که این برچسب‌ها دیگر به نیروهای مستقل نمی چسبد و رادیکالیسم عملگرایانه و آلترناتیو سوم بودن و جای خالی‌ اپوزیسیون
پاسیف شده ایرانی‌ را گرفتن به جائی رسیده که دیگر کنترل آن از دست سازمانهای اطلاعاتی‌ اروپایی که با رژیم ج.ا در مراوده و زد و بند سیاسی هستند نیز کاری بر نمیاید. و اپوزیسیون کنترل کننده نیروهای مخالف رژیم نیز هیچ آشنائی و دسترسی‌ برای به شکست کشاندن و یا لغو کردن این تحرکات ندارد .

ما کنشگران و فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم که دیگر دوره سکوت و بی‌ عملی‌ در مقابل رژیم و نشستن و نگاه کردن به پاسیفیسم نیروهای اپوزیسیون خارج کشور به سر آماده و زین پس معادلات و تحرکات ضّد رژیم ج.ا فارغ از اپوزیسیون شناخته شده تا به امروز و با استقلال کامل از آنها صورت می‌پذیرد،و قاطعانه اعلام می‌کنیم که با اسرائیلی خواندن و مجاهد نامیدن نمی‌شود تیغ تیز کنش رادیکالیسم موج نو تحرکات ضّد رژیم را به بیراهه کشند. و این آغاز دوره‌ای جدید از کنش گری و عمل مستقیم در برابر سیستم است.مخالفتی که هم رویاروی رژیم ج.ا قرار می‌گیرد و هم در برابر امپریالیسم اروپایی و سازش کار در برابر رژیم صف آرایی می‌کند، زیرا نه نگران مجوز فعالیتهای خود است و نه تاب تحمل سکوت در برابر سرکوب‌های درون ایران را دارد.


در ابتدای آغاز این فصل جدید از مبارزات اعلام می‌کنیم که ما هیچ وابستگی به هیچ دولت و هیچ سازمان یا حزبی نداریم زیرا اصول اولیه فعالیت‌های ما مبارزه کلکتیو،خود خواسته و خود سازماندهی شده است.همچنین احزاب و سازمانهای اپوزیسیون هیچ کدام در حد و اندازه چنین آکسیون‌های نیستند و از آنها چیزی جز تجمعات اجازه گرفته شده از پلیس‌های کشورهای اروپایی که تنها با شعار دادن پشت دیوارها تمام میشود انتظاری نیست و همه کارنامه فعالیت‌های اینچنینی را میدانند.


با درود و احترام به جسارت و شجاعت یارانمان در کپنهاگ


آرش دوست حسین

 
۲۲ آذر  ۱۳۹۱