۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

فراخوان به کمپ تابستانی پناهندگان2012, 23.08 – 02.09 در ارفورت - تورینگن


فراخوان به حضور در کمپ تابستانی پناهندگان 2012
اتحاد و همبستگی ما در برابر بی عدالتی های استعماری و حملات بر زندگی خانوادگی مان
جلسه مشترک برای توسعه پلت فرم پناهندگان و مهاجران
درهم شکستن سکوت و انزوا - کمپ تابستانی پناهندگان 2012
23.08 – 02.09.2012
در ارفورت - تورینگن
دوستان، خواهران، برادران، فعالن، حامیان و همکاران،
سازمان پناهندگان وویس و کاروان برای دفاع از حقوق پناهندگان و مهاجرین در تابستان، یک اردوگاه تابستانی را سازماندهی میکنند. از شما دعوت میشود، با هم، به مدت ده روز، به آینده بنگریم و بحث وگفتگو کنیم، که چگونه خو دسازماندهی پناهندگان را تقویت و توسعه دهیم. ما میخواهیم همبستگی و اتحادی را که تا به امروز در مبارزات عملی بدست آورد ه ایم را بیش از پیش تحکیم بخشیم و خود را برای مبارزات آینده آماده کنیم. ما از تجربیات بلند مدتمان در مبارزات سازمان یافته علیه اخراج از آلمان و کلیه شکل وبه وسیله سیستمهای سرمایداری G نوع آن آگاهیم که، خودمختاری و خود توانمندسازی پناهندگان، که مستقیما در معرض خطر قرار دارند، هسته اصلی جنبش برای غلبه بر استثمار، ظلم و ستم است. ما می دانیم که میتوانیم با تمرکز کامل و شفاف و یک مرکز رو به رشد به اهدافمان دست یابیم. ما بعد از اولین کنفرانس برای تشکیل کمیته های پناهندگی و ایجاد گرو ههای G اتحاد علیه بی عدالتی و استعماری در سال ۲۰۰۹ ، دائما محلی دراردوگاهای پناهندگی و شهرهای مختلف فعال هستیم. در این گذار ما برای گسترش بیشتر، تقویت همبستگی، ارتباط بیشتر بین گروههای موجود و گروههای در حال تشکیل را خواه هانیم .تعلیمات Z در اردوگاه تابستانی بازتابی از فعالیتهای گذشته، آنالیز فضای سیاسی و بالا بردن سطح و ارتقا
موفقیت آمیز گذشته و همچنین ضعفهای خودمان را برای فعالین a سیاسی مان را بررسی خواهیم کرد. تا بتوانیم تجربیات جدید خودمان را روشن سازیم. وقت آن است که تجزیه و تحلیلی از زندگی روزمره خودمان کرده و نگاهی به موقعیت
مان بیاندازیم تا بدانیم که کجا ایم و ادامه راه مشترکمان چگونه خواهد بود
مشاهدات انجام شده به روز، با وجود تمام مبارزات و مقاومتها علیه، بازگشت و دیپورتاسیون، ممنوعیت رفت و آمد وسکونت اجباری در یک حوزه خاص، خشونت پلیس و حملت دولت آلمان به پناهجویان و مهاجرین - به ویژه تحت تاثیر بحران سیستم حاکم - به شدت تقویت میشود. نژادپرستی به عنوان یک ابزار سلطه و شکاف به شدت مورد استفاده قرار میگیرد، به طوری که علاوه  بر اینکه مسبب گرسنگی و فقر، انزوا و جدائی از خانواده هستند تازه ثروت را هم به تصرف خود درآورده اند.
ما امروز شاهدیم، علی رغم همه قیامها و شورشهای اجتماعی وسیاسی، نابودی کشورهای مان، زندگیمان و جوامع مان توسط کشورهای غربی، به روش یک جنگ جهانی جدید دنبال میشود. ما باید ببینیم، علیرغم آشکارا بودن قدرت اعتراضات، تصمیمات قدرت در کشورهای ما، همچنان روی میزگرد هایی، خارج
از قاره  ما گرفته میشود.این تجربه جدیدی نیست، ولی بی پرده گی، که با آن آشکار میشود، سیلی محکم و تحقیری دوباره است
همچنین نقطه ضعف خود ما را آشکار می سازد. از طریق صادرات هدفمند اسباب جنگی، تحریم اقتصادی و مداخلت سیاسی نظامی، ملزم بر هرگونه تغییر شکلی در روابط استثماری را مانع میشوند و هرگونه متحدان نظامی ناتو جهان را به حالت جنگ دایمی a با تلاشی برای دست یابی به استقلال واقعی خفه میشود. مقرر دادند و همچنین تهدیدی برای خانواد ه های مان که در کشورهایست که ما مجبور به ترکشان شده ایم
اعتراضات علیه عاملن بدبختی در قاره  ما افزایش می یابد، همچنین جوانان در اروپا شروع به شناخت درو غهای تبلیغاتی و مبهم دولت هایشان کرده و بر ضد دیپورتاسیون، استثمار و نظامی گری متعهد شده اند.
با این همه و علیرغم مبارزات ما، مرزهای خارجی اروپا هر روز نظامی تر و سیستمهای زندگی اجباری در اردوگا ههای انزوا پناهندگی داخل اروپا بطور مداوم درحال توسعه است. کشورهای مرز اروپا باید برای کشورهای مرکز، پناهندگان را متوقف و یا دور نگهدارند.اردوگا ههای پناهندگی و سیستمهای نظامی بازدارنده، بیشتر و بیشتر واگذار به کشورهای مرزی میشود.
همواره کشو رهای بیشتری رعیت مبارزه با مهاجرت اجباری سیاستهای اروپا میشوند و کارهای کثیف کشورهای اروپایی را در قاره آفریقا یا آسیا انجام میدهند. عواقب مخرب، گواهی استعماری و ایدئولوژی نسل کشی نخبگان حاکم می باشد. هر پنج ثانیه یک کودک زیر ده سال از گرسنگی می میرد این رقم روزانه
به سی هفت هزار نفر هم می رسد، اگر چه بشریت قادر به تولید مواد غذایی برای تمام جمعیت جهان می باشد. هر شصت ثانیه یک نفر به ضربه گلوله جان Z یک میلیارد نفر بطور دائم و به شدت دچار سوم یبازد. سالنه نیم میلیون انسان به ضرب زخمی شدن گلوله کشته میشوند. از سوی دیگر شرکتهای وم را در صادرات اسلحه اشغال کرده اند. مدتهاست که کاپیتالیزم نقا ب طلایی خود را از a آلمانی رتبه از دست داده است. پیشرفت تخریب جهان نه تنها مردم را میکشد، بلکه امرار معاش نسلهای آینده را هم نابودمی کند. بنابراین اعتراضات ما بخشی از مبارزات مان علیه این تخریب دائمی، به طورفزاینده مهم و الزامیست.مقاومت بحق ما همواره به افراد بیشتری می رسد، اما در مقایسه با مقیاس تخرب و فراوانی حملت تضعیف شده به نظر می رسد، شفافیت سیاسی، تجزیه و تحلیل و گسترش ساختار حاکمان قدرت نیاز به زمان،
مطالعه و درک جمعی را می طلبد، ولی ما خودمان فرزندان سیستمهای سرمایه داری و استعماری هستیم،پراکندگی و رفتا رهای رقابتی در بین جنبش مقاومتی مان باعث ضعف جنبش علیه دیکته کاپیتالیزم میشود. ذهنیت استعماری ما از اثرات میراث استعمارشکل گرفته، و ما توسط یک زنجیر با همدیگر ارتباط داریم وبه همدیگر وابسته ایم، که در زمان استعماری بین ستمگران و جوامع تحت ستم به وجود آماده است. نه تنها جنبش ما تحت نفوذ و دستکاری متحدانش قرار داده شده است، بلکه به وسیله دستور کارهای مخفی، برای اجرای دستور کار خاص خود، که فقط برای امنیت زندگ ی شخصی و وضعیت شخصی خود را شامل میشود را دارند. با این حال، این تاثیرات، تضعیف هسته اصلی این جنبش را که در تعیین خودمختاری و خود
توانمند سازیست بطور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است . بنابراین، ما - انجمن پناهندگان وویس و کاروان برای دفاع از حقوق پناهندگان و مهاجران - شما را برای
نشست ده روزه درایالت تورینگن فراخوان می خوانیم. در فرایند توسعه اجتماعات پناهندگی و کمیته های پناهندگی برای ایجاد خود کفایی و خود مختاری شرکت نمائید و قسمتی از بستر همبستگی پناهندگان به عنوان بخشی از شبکه کاروان باشید. همه آنهایی که، هدفشان، با مبارزه پناهندگان به دنبال غلبه موثر علیه نژادپرستی و طرز تفکر استعماری هستند و خود را مرتبط می دانند، را فرا می خوانیم، که در این کمپ
تابستانی به تورینگن بیایند.این اردوگاه لزوم تقویت به تمرکز مقاومت پناهجویان را خدمت می کند و برای رسیدن به این هدف بحث و گفتگو و تجزیه و تحلیل خواسته ماست. هدف ما به اجرا در آوردن کمپینها یا فعالیتهای مختلف آینده مقابل هم یا اطلاع رسانی به هم دیگر نیست، ما خواهان تقویت همبستگی میان خود از طریق مبادلت فرهنگی فعال هستیم و میخواهیم دریابیم که تا چه حدی آزادی مان به دیگران بستگی دارد و چگونه میتوان مبارزه دیگران را مبارزه خود کرد و چه طور میتوانیم خود را در این مبارزه سهیم کنیم .سیستم نگهداری لگر اغلب سخت ترین شرایط را دارند، مستند سازی مشترک آینده ما، یک مدرک انکارناپذیر علیه جنایاتی تحمیلی حال و گذشته خواهد بود. کمپ تابستانی، مکان تنوع فرهنگی و امکان آزادی بین ما خواهد بود، لذا از همه شما دعوت می نمائیم که استعدادهای خود را در موسیقی، نقاشی، شعر،
رقص، ورزش و ... در این کمپ به اجرا بگذارید. منتظر کسی که قول راه حل داده نباشید، آن شخص نمی آید. منتظر نمانید که مشکلات انباشته شود و بعد
کار از کار می گذرد. افرادی هم که دیگر پناهنده نیستند  فکر نکنند که دیگر پناهنده G دست به عمل بزنید، بعدا نیستند، ما همه اجیر بی عدالتی استعماری هستیم
!توقف فوری جنگ علیه فرار
!همبستگی با پناهندگان در مقاومت, در آلمان
!همبستگی با جنبش بین المللی از پناهندگان و مهاجران در مقابل استثمار و ستم
!سازماندهی خود در برابر اردوگا ههای پناهندگی در آلمان، اروپا و سیاست اخراج
!اتحاد در برابر بی عدالتی های استعمار
!انزوا را بشکنید، فراتر از همه موانع تفکیک کننده بروید، در مبارزه متحد شوید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر