۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

گزارشگران: فراتر از جنایت. یادها و کلامها, وصیتنامه جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی – بخش ششم


اعدام جوانان در ایندوره به خرج خانواده ها انجام می شد. به این معنا که خانواده ها را مجبور میکردند تا مخارج گلوله های مصرفی! برای تیربارن فرزندانشان را پرداخت کنند! بابت هر تیر چند هزار تومان مطالبه می شد و چنانچه خانواده ای از پرداخت این مبلغ خودداری می کرد نه تنها مورد تهدید و توهین قرار می گرفت بلکه آدرس محل دفن  فرزندشان را نیز دریافت نمی کردند. خصایل فاسد , سودجویانه و ریاکارانه عناصر سپاه  و مزدوران حکومتی در رابطه با خانواده های نگران, مشوش و هراسیده زندانیان سیاسی بیداد می کرد.

سیمای شکنجه – بهروز سورن

...............

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر