۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

بهروز سورن: یک مبارزه و چند جبهه - بخش دوم


اینهمه در شرایطی زمانی اتفاق میافتد که زمزمه حمله نظامی به کشورمان بالا گرفته است و لابد قرار است ماشین نظامی آنها ره آوردهای بشردوستانه برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد!! برنامه های سیاسی پرگار هم لابلای موضوعات دیگر هنری فرهنگی علمی و.... هدفمندانه از نیروهای سیاسی متنوعی دعوت میکند که دهه ها آنتاگونیست یکدیگر بوده اند و بدین طریق صفوف خود را از یکدیگر تمیز داده اند. صفوفی که مرز نیروهای سازشکار و فریبکار را از نیروهای سرنگونی طلب و سازش ناپذیر در تبعید مشخص میکند. بخش اول را اینجا ببینید
در میان رسانه های موجود برخی از آنها رسانه تر هستند. هم رسانه تر هستند و هم در حوزه سیاست اثر گذارند. این نکته با امکانات فنی و مالی آن رسانه در ارتباطی مستقیم است. برای جلب اعتماد مخاطب رعایت بی طرفی و استقلال آن رسانه شرط لازم است.
چنانچه رسانه های وابسته به دول ثروتمند تابلو سرسپردگی و وابستگی خود را در سر در رسانه خود آویزان کنند امکان جلب اعتماد مخاطب خود را از دست میدهند. این نکته در مجموعه محتوی کاری و سیاسی آنها نیز میبایستی منعکس باشد و تنها با رعایت آن میتوانند جلب اعتماد کنند.
انتشار اخبار خام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را میتوان در حوزه عملیات! جذب و جلب اعتماد مخاطب از سوی این رسانه ها بررسی کرد که تمامی در خدمت برنامه های دیگر برای سیاست گذاری در مواقع حیاتی و ضروری قرار میگیرد. برنامه پرگار بی بی سی فارسی را میتوان در این بخش و در راستای نیات و تمایل صاحبان دولتی این بنگاه سیاسی خبری دانست.
بی بی سی فارسی از سوئی با اتکا به امکانات مالی نجومی خود از سوی دولت مطبوعش در انتشار اخبار مربوط به ایران بعنوان یک منبع و ماخذ خبری عمل میکند و از طرف دیگر با برنامه هائی نظیر پرگار, وبلاگ گزارشگران و .... بطور
غیر مستقیم  و ریاکارانه سیاست گذاری میکند.
این نوشتار را بخوانید
نمایشگاه تفنگ از سوی تهیه کننده گزارش طوری وصف میشود که گویا به مهمانی خانوادگی رفته است و تهیه کنندگان این نمایشگاه جز نیات خیر برای بشریت ندارند!؟ و این موضوع با تجارت اسلحه و خشونت زائی بی ارتباط بوده است. البته مسئولین این وبلاگ پیش از این نیز از ناو هواپیمابر مدرن و مجهز و انسان دوستانه!؟ آمریکا در حوزه خلیج فارس هم دیدار کرده و در وصف آن بسیار نوشتند.
اینهمه در شرایطی زمانی اتفاق میافتد که زمزمه حمله نظامی به کشورمان بالا گرفته است و لابد قرار است ماشین نظامی آنها ره آوردهای بشردوستانه برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد!! برنامه های سیاسی پرگار هم لابلای موضوعات دیگر هنری فرهنگی علمی و.... هدفمندانه از نیروهای سیاسی متنوعی دعوت میکند که دهه ها آنتاگونیست یکدیگر بوده اند و بدین طریق صفوف خود را از یکدیگر تمیز داده اند. صفوفی که مرز نیروهای سازشکار و فریبکار را از نیروهای سرنگونی طلب و سازش ناپذیر در تبعید مشخص میکند.
نماینده سازمان اقلیت را در کنار بدنام ترین چهره سیاسی در میان خانواده های اعدامیان و جامعه سیاسی در تبعید قرار میدهد که فرخ نگهدار نام دارد. خانمی در کنار ایندو قرار دارد و دعوت به مناظره شده است که حتی خود را بنام فعال سیاسی , ناظر سیاسی, هوادار سبزها , و... نیز معرفی نمیکند و بعنوان مهندس کامپیوتر!! معرفی میشود.
ایشان وظیفه دارد که جنگ را بهمراه استادش فرخ نگهدار مغلوبه کند. کشتارهای دهه شصت را به گردن سازمانها و فعالین سیاسی فرهنگی و دانشجویان بیاندازد و آقای فرخ نگهدار را آرایش و پیرایش کند. ایشان بعنوان یک زن حتی ذره ای از شهامت و دلاوری فعالین سیاسی زن در داخل کشورمان نداشت و از نظر ایشان اگر خطاهای سیاسی اپوزیسیون آندوران نبود جمهوری اسلامی درخششی جهانی یافته بود و درس حقوق بشر به همه موجودات زمینی میداد!!
اینکه پشت پرده کینه این خانم به سرکوب شدگان در تبعید و یا بخون خفتگان آندوران از کجا سرچشمه میگرفت بماند اما اینکه برنامه پرگار بی بی سی فارسی چگونه برای یک مناظره دستچینی میکند, همان سیاست گذاری است که در جهت منافع اربابانشان و برای استحاله رادیکالیسم موجود در جبهه مخالفان رژیم است.
در این میان اما پراگماتیسم نیروهای چپ رادیکال و برانداز را نمیتوان نادبده گرفت. میان پراگماتیسم و اپورتونیسم فاصله ای ناچیز هم اندازه تار موئی است. تار موئی که متناسب با جو و شرایط ایجاد شده از سوی سازشکاران و متفکران بدنام و کاسه لیسان اصلاح طلبان هر دم میتواند کشیده شود.  
طرح شخصیت و مصاحبه های مکرر و ملال آور با افرادی همانند فرخ نگهدار نشاندهنده اهداف مسئولین سایت فارسی بی بی سی و اربابانشان است. جای تعجب نیست اما تاسف برای کسانی است که دنبال توپ این رسانه و رسانه هایی از همین قماش می دوند و زیر چتر برخورد اندیشه ها!! بلندگوی این رسوایان را بدست میگیرند؟
به نارسائی های اپوزیسیون برای رسانه مستقل خود بی اعتنائی می کنند و رسانه هائی وابسته همانند آنان که نام برده شدند را وجهه می بخشند. طرح پرسشهای برنامه پرگار کاملا هدفمند و بقولی از میان پیغمبران جرجیس را انتخاب و اندیشه هایشان را تبلیغ و ترویج میکنند.
بخیه زدن فعالین و نظرمندان بخش رفورمیست در تبعید با اصلاح طلبان خط پررنگی است که در مجموع این رسانه ها در پی آن هستند و بعضا دعوت شدگان رادیکال سرنگونی طلب در تبعید  کم و کسری های برنامه های آنان را برای پز آزادیخواهی اندیشه مجریان و این رسانه ها را جبران می کنند.
تاکیدات برنامه ریزهای بی بی سی فارسی و صدای آمریکا بر اشتباه بودن مبارزه مسلحانه در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی و طرح سوال در این رابطه و میدان دادن به فرخ نگهدار که غیر محبوبترین چهره سیاسی در داخل و خارج کشور است پیامد این تمایل بی بی سی فارسی است.
این رسانه ها برنامه های درازمدت را در دستور قرار میدهند و اهمیت دارد. پخش اخبار و اطلاعات روزانه اگر چه جهت دار منعکس میشود اما تمامی اینها در خدمت اهداف درازمدت متولیان و تغذیه کنندگان رسانه است. بیاد داریم که بی بی سی فارسی اخبار کشته شدن جوانان در خیابانها و در گیری هایش را تا چه حد تنزل بخشیده بودند. مثلی المانی میگوید: آدم دست کسی را که به او پول میدهد گاز نمیگیرد.
15.05.2012

منتشر شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر