۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

فراخوان به ميتينگ اعتراضى عليه سنگسار

11 یولی روز جهانی علیه سنگسار را
به روز مقاومت در مقابل توحش حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!

ایرانیان آزاده
حکومت جمهوری اسلامی پس از شکست سیاسی مفتضحانه سال گذشته در مقابل خیزش اعتراضی مردم بار دیگر شیوه همیشگی اش برای سرکوب جنبش مردمی که همانا ایجاد ترس و وحشت است را بکار گرفت.
اعدامها ، تجاوزهای جنسی ، شکنجه ، یورش به جان و مال، دستگیریها، کنترل شدید از جمله شیوه های ضد انسانيست که علامت مشخصه بنیاد حکومت اسلامی در طی 31 سال حيات ننگين اش مى باشد.
یکی از وحشیانه ترین این شیوه ها، اعدام و سنگسار در ملاء عام است که چهره قرون وسطایی تاریک اندیشان جمهوری اسلامی را بیش از بیش در سطح بین المللی نیز آشکار کرده است.
تجربه سال گذشته بار دیگر قدرت اراده فردی و جمعی را که سالها سرکوب شده بود، در خاطره ها زنده کرد و لرزه براندام رژیمی انداخت که به هیچ قانونی جز قانون توحش پای بند نيست و تنها راه رهای از این بختک مقاومت٬ اتحاد و مبارزه مردمی است.
ایرانیان آزاده٬ مردم سلحشور آذربایجان٬ تبریزيان مبارز،
این بار قرعه به نام سنگسار در سرزمین زینب پاشا افتاده است. با اعتراض و جلوگیری از سنگسار سکینه محمدی بار دیگر نشان دهید که آذربایجان خانه شیرزنان و شيرمردان، و شکارگاه کرکسان است.
با مقاومت و مبارزه بر علیه سنگسار برگی دیگر به تاریخ مقاومت مردم ایران بیفزائیم!
نه به سنگسار!
نه به تمامیت جمهوری اسلامی!
زمان٬ جمعه ٩٬٧٬٢۰١۰ ساعت ١٨ تا ٢۰
مکان٬ Heumarkt
1-انجمن زنان ایرانی – آلمانی کلن
2- سنتر زنان کرد در کلن
3- تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن
4- چپهایی از شهر کلن
5- دانشجویان و جوانان مستقل ایرانی کلن
6- جمعی از آنارشیستهای شهر کلن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر